Chè đắng pha uống hàng ngày giảm cân có hiệu quả không?

Chè đắng pha uống hàng ngày giảm cân có hiệu quả không?

Chè đắng pha uống hàng ngày giảm cân có hiệu quả không?